Structura efectivelor/ Consiliul Școlar al Elevilor

structura efectivelor

 

.

Consiliul Școlar al Elevilor 2017-2018

Nr.crt Numele si prenumele elevului Clasa Functie in CSE
1 Ene Sabina a V-a  A Membru
2 Cojocaru Adriana a V-a  B Membru
3 Sandu Maria a VI-a  A Secretar
4 Dulce Andrei a VI-a  B Membru
5 Ganea Teodora a VI-a  C Membru
6 Gheorghe Alexandru a VII-a  A Membru
7 Voinea Denisa a VII-a  B Presedinte
8 Voicu Emanuel a VII-a  C Membru
9 Chibrit Dumitru-Daniel a VIII-a  A Vicepresedinte
10 Badea Andreea a VIII-a  B Membru

 

         Director,                                                                 Responsabil,

   Lotrea Alina                                                           Manolache Ionela-Veronica