Hotărârile Consiliului de Administrație

HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 04.01.2018
privind aprobarea problematicii organizării activității curente școlare

Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale ”Mircea Vodă” Călărași, întrunit în ședință în data de 04.01.2018, în conformitate cu prevederile LEN 1/2011 și ROFUIP, în temeiul OM nr. 5079/2016,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobarea calificativelor anuale ale personalului nedidactic pentru anul calendaristic 2017.
Art. 2 Aprobarea transferului elevilor menționați în procesul verbal de ședință, conform solicitărilor depuse.
Art. 3 Aprobarea programului de organizare a simulărilor ENVIII 2018, la nivelul școlii.
Art. 4 Revizuirea procedurii privind accesul elevilor, părinților și a altor persoane în incinta școlii.

Adoptată în CA al Școlii gimnaziale ”Mircea Vodă” Călărași din 04.01.2018.

Președinte de ședință,
Director,
Prof. Lotrea Alina Daniela


HOTĂRÂREA NR. 5 DIN 21.12.2017
privind aprobarea problematicii organizării activității curente școlare

Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale ”Mircea Vodă” Călărași, întrunit în ședință în data de 21.12.2017, în conformitate cu prevederile LEN 1/2011 și ROFUIP, în temeiul OM nr. 5079/2016,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Adoptarea proiectului de buget pentru anul 2018.
Art. 2 Avizarea listei de investiții pentru anul 2018.
Art. 3 Aprobarea Proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019.
Art. 4 Aprobarea perioadelor de efectuare a concediilor de odihnă de către cadrele didactice pentru 2017-2018.
Art. 5 Aprobarea transferului elevilor menționați în procesul verbal de ședință, conform solicitărilor depuse.
Art. 6 Aprobarea Raportului anual asupra SCIM.
Art. 7 Dezbaterea Raportului de monitorizare al Comisiei pentru combaterea violenței în școală.
Art. 8 Aprobarea unor burse școlare pentru elevii cu CES.

Adoptată în CA al Școlii gimnaziale ”Mircea Vodă” Călărași din 21.12.2017.

Președinte de ședință,
Director,
Prof. Lotrea Alina Daniela


HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 31.10.2017
privind aprobarea problematicii organizării activității curente școlare

Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale ”Mircea Vodă” Călărași, întrunit în ședință în data de 31.10.2017, în conformitate cu prevederile LEN 1/2011 și ROFUIP, în temeiul OM nr. 5079/2016,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobarea renunțării la dirigenție a d-nei prof. Banu Liliana.
Art. 2 Constituirea comisiilor de examen și de contestație pentru ocuparea postului de secretar.
Art. 3 Stabilirea programului orar pentru iarnă, pentru învățământul gimnazial.
Art. 4 Organizarea activităților pentru sărbătorirea Zilei Naționale, 1 Decembrie.

Adoptată în CA al Școlii gimnaziale ”Mircea Vodă” Călărași din 31.10.2017.

Președinte de ședință,
Director,
Prof. Lotrea Alina Daniela


HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 10.10.2017
privind aprobarea problematicii organizării activității curente școlare

Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale ”Mircea Vodă” Călărași, întrunit în ședință în data de 10.10.2017, în conformitate cu prevederile LEN 1/2011 și ROFUIP, în temeiul OM nr. 5079/2016,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobarea atribuțiilor membrilor Consiliului de administrație.
Art. 2 Desemnarea secretarului CA pentru 2017-2018.
Art. 3 Dezbaterea și aprobarea RAEI pentru anul școlar 2016-2017.
Art. 4 Dezbaterea Planului de îmbunătățire a activității propus de CEAC.
Art. 5 Validarea statului de personal pentru anul școlar 2017-2018.
Art. 6 Aprobarea programului de activități educative extrașcolare, în anul școlar curent.
Art. 7 Aprobarea participării la programe de dezvoltare profesională, în anul școlar 2017-2018.
Art. 8 Aprobarea burselor școlare pentru sem. I în anul școlar curent, conform metodologiei existente.
Art. 9 Avizarea execuției bugetare în trimestrul III, din 2017.
Art. 10 Aprobarea transferului elevilor menționați în procesul verbal de ședință, conform solicitărilor depuse.
Art. 11 Aprobarea programului național ”Școala Altfel”.
Art. 12 Aprobarea prlungirii contractului de muncă pentru posturile de paznic și de îngrijitor.

Adoptată în CA al Școlii gimnaziale ”Mircea Vodă” Călărași din 10.10.2017.

Președinte de ședință,
Director,
Prof. Lotrea Alina Daniela


 

HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 7.09.2017
privind aprobarea problematicii debutului de an școlar

Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale ”Mircea Vodă” Călărași, întrunit în ședință în data de 07.09.2017, în conformitate cu prevederile LEN 1/2011 și ROFUIP, în temeiul OM nr. 5079/2016,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobarea tematicii și a graficului ședințelor Consiliului de administrație.
Art. 2 Aprobarea declanșării constituirii noului CA.
Art. 3 Aprobarea Planului managerial al directorului pentru anul școlar 2017-2018.
Art. 4 Aprobarea R.O.F. pentru anul școlar 2017-2018.
Art. 5 Aprobarea Contractului educațional pentru anul școlar 2017-2018.
Art. 6 Aprobarea repartizării personalului didactic pe clase/ diriginți, în anul școlar curent.
Art. 7 Desemnarea coordonatorului pentru programe și proiecte educative în anul școlar 2017-2018.
Art. 8 Aprobarea responsabililor și componenței comisiilor metodice în anul școlar curent.
Art. 9 Reconfirmarea responsabilului CEAC în anul școlar în curs și aprobarea strategiei de elaborare a calității.
Art. 10 Aprobarea fișelor individuale ale posturilor pentru anul școlar 2017-2018.
Art. 11 Stabilirea responsabililor, componenței și atribuțiilor comisiilor cu caracter permanent și ocazional.
Art. 12 Aprobarea calificativelor anuale ale personalului didactic și didactic – auxiliar pentru anul școlar 2016-2017.
Art. 13 Aprobarea fișelor de evaluare a personalului didactic și didactic – auxiliar pentru 2017-2018.
Art. 14 Aprobarea orarului și a serviciului pe școală al cadrelor didactice.
Art. 15 Aprobarea PCO pentru anul școlar curent.
Art. 16 Aprobarea transferului elevilor menționați în procesul verbal de ședință, conform solicitărilor depuse.
Art. 17 Aprobarea Planului operațional pentru anul școlar 2017-2018.
Art. 18 Aprobarea Organigramei școlii pentru anul școlar curent.
Art. 19 Aprobarea perioadei de desfășurare a activităților din cadrul Programului Săptămâna Altfel 2018.

Adoptată în CA al Școlii gimnaziale ”Mircea Vodă” Călărași din 7.09.2017.

Președinte de ședință,
Director,
Prof. Lotrea Alina Daniela


 

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 1.09.2017
privind aprobarea cererilor de încadrare a personalului didactic, didactic – auxiliar și nedidactic

Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale ”Mircea Vodă” Călărași, întrunit în ședință în data de 01.09.2017, în conformitate cu prevederile LEN 1/2011 și ROFUIP, în temeiul OM nr. 5079/2016,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 a) Aprobarea trecerii d-nei Necula Calița, operator-date, la o altă treaptă de salarizare, cu aprobarea prin decizie a ISJ Călărași.

b) Încetarea contractului de muncă al d-nei Micu Olga, secretar-șef, prin ieșirea la pensie începând cu 01.09.2017, cf. Deciziei nr. 305 din 31.08.2017.

c) Aprobarea încadrării la plata cu ora a d-nei Cojocaru Floarea, învățător, în anul școlar 2017-2018.

d) Aprobarea încadrării la plata cu ora a d-nei Tudorache Manda, învățător, în anul școlar 2017-2018, pe catedra rezervată.

e) Încetarea contractului de muncă al d-nei Dinu Ana Maria, profesor de limba și literatura română, cf. Deciziei nr. 308 din 01.09.2017.

f) Detașarea d-nei Cojan Elena, profesor de muzică, pentru anul școlar 2017-2018, cf. Deciziei nr. 309 din 31.08.2017.

g) Încetarea contractului de muncă al d-lui Dorojan Nicolae, profesor de educație fizică, cf. Deciziei nr. 307 din 31.08.2017.

h) Aprobarea actului adițional nr. 29 din 14.09.2015 de încadrare a d-nei Bajdechi Liliana, profesor de limba engleză.

i) Aprobarea solicitărilor de ore suplinite pentru următoarele cadre didactice, în anul școlar 2017-2018:

Scântei Emilia – profesor de muzică;

Filip Nicolae – profesor de istorie;

Simion Vasilica – profesor de ed. Fizică;

Manolache Ionela – profesor de limba română și limba franceză;

Aldea Mariana – profesor de limba română;

Spiroiu Mișu – profesor de religie.

î) Prelungirea contractului de muncă cu 6 luni, din 16.09.2017, al d-lui Lungu Ionuț, muncitor.

Art. 2 Aprobarea transferului elevilor menționați în procesul verbal de ședință, conform solicitărilor depuse.

Art. 3 Aprobarea Regulamentului CEAC pentru anul școlar 2017-2018.

Adoptată în CA al Școlii gimnaziale ”Mircea Vodă” Călărași din 1.09.2017.

Președinte de ședință,
Director,
Prof. Lotrea Alina Daniela